جوکر ؛ هم از فرنگه ، هم خیلی زرنگه ، هم آفت جونه ، هم قدرم بدونه بدونه بدونه …
ظرفیت‌هایی که برنامه جوکر دارد قابل انکار نیست اما ای کاش کارگردانان برنامه تا حدی بیشتر دقت می‌کردندد، کارگردانی چنین برنامه‌ای بخش زیادی از آن معطوف به تدوین است.