"جهل مقدس" با نوشابه بهشت
جاهلیت مقدس از خدا می گوید و می گوید که موسی جرأت گفتن گفتگوهای کوه تور را نداشت و حاملان جهل مقدس توضیح نمی دهند که کی و کجا چنین مأموریتی به آنها محول شده است؟ / جاهلیت مقدس به جای اینکه بگوید این نظر من است، نظر خود را به صورت متن مطرح می کند و فکر می کند در دنیایی که ۲۰۰ میلیارد نفر وارد شده و ۸ میلیارد نفر آن در حال حاضر در قید حیات هستند (هرچند فاصله نوشتن و انتشار به پایان رسیده است و برخی از نوزادان آمده اند) به جز گروه کوچکی از دیگران، همه عصبانی و در حال انکار هستند.