جسد سوخو ۳۰ اس ام روسی در اوکراین (فیلم)
جسد منصفانه سوخو ۳۰ اس ام روسی در اوکراین رها شد.