جزییات مذاکره وزیر راه با وزیر زیرساخت‌های ارمنستان
قاسمی تاکید کرد: یکی از موضوعات مهم بحث شده در مذاکرات بین وزیر زیرسخت‌های ارمنستان، تعرفه‌های جاده‌ای بوده است.