توصیه شده قطر: امضای توافقنامه امنیتی بین کشورهای قلمرو پس اجتناب کرده اند احیای برجام
ما چشم به جلو موفقیت این گفتگوها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به توافقی برای بدست آوردن به چارچوبی برای هماهنگی امنیتی هستیم کدام ممکن است کشورهای قلمرو را کروی هم می آورد.