تور میدان سایه
سایه سال‌ها می‌خواند و می‌نویسد و می‌خواند، آرمان در رویای خود بزرگ می‌شود و پست دولتی می‌گیرد، اما آیا می‌توانیم برای روحی خسته در آفتاب سوزان و روزهای سایه‌های تنگ و دراز شفا بدهیم… او رادیو و موسیقی آن را انتخاب کرد. . در اعتراض به خونریزی دولت شریف امامی در هفدهم.