تمام استادان چینی‌، دانشگاه کراچی پاکستان را ترک کردند
سه هفته پیش زنی در عملیاتی انتحاری در مقابل ورودی موسسه کنفوسیوس دانشگاه کراچی، سه استاد چینی و راننده پاکستانی آنها را کشت.