تقاضا عمران خان اجتناب کرده اند کشورهای مسلمان با توجه به نبرد اوکراینتقاضا عمران خان اجتناب کرده اند کشورهای مسلمان با توجه به اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد شرق