تقاضا برای خودروهای تسلا در سال ۲۰۲۲ افزایش خواهد کشف شد
ایلان ماسک می‌گوید: «متنوع اجتناب کرده اند تولیدکنندگان دوست دارند وضعیت حال ما را تخصص کنند کدام ممکن است تقاضای بیشتری نسبت به خودروسازان تولید دیگری دارد.