تفاوت در تعریف شادی در فرهنگ های مختلفبه طور کلی، فرهنگ ها در قدردانی از شادی بسیار متفاوت هستند. بنابراین نمی توان با قطعیت ۱۰۰ درصد گفت که کشوری نسبت به سایر کشورها شادتر است و تنها شاخص «شادترین کشور جهان» آموزنده نیست. شادی را می توان به روش های مختلفی تعریف و اندازه گیری کرد.