تصویری نامرئی اجتناب کرده اند محمد خاتمی در نوروز ۱۴۰۱


فینال تصویر سید محمد خاتمی رئیس مقامات اصلاحات در نوروز ۱۴۰ را ببینید.محمدعلی ابطحی در توییتر شخصی نوشت: به ضیافت خانوادگی a فوق العاده خانوار آقای خاتمی رفتیم. با توجه به خانوار صحبت کردیم. او همچنان به این در نظر گرفته شده می تدریجی کدام ممکن است چگونه الگو حکومت داری را به نفع افراد اصلاح تدریجی. ممکن است خیلی صحبت کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید چکیده کردم، آقای خاتمی خیالشان دستی شد. عمق […]

تصویر نامرئی محمد خاتمی در نوروز ۱۴۰۱ برای اولین بار در قطار موج رانندگی پدیدار شد | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید