تحلیل رسانه های نزدیک به محمدرضا عارف درباره اتفاقات اخیر کشور و ارائه راهکار
آزادی دانشجویان، خبرنگاران، هنرمندان و گروه های مرجع و رسیدگی عادلانه و صادقانه به درگذشت خانم مهسا امینی و برکناری مسئولین این حادثه دردناک و به رسمیت شناختن حق اعتراض و تامین امنیت آن پیشنهاد می شود. توسط نهادهای مسئول به عنوان اقدامات کوتاه مدت برای التیام بخشی از زخم ها.