تامین اجتماعی: مرخصی زایمان برای کلیه زنان بیمه شده ۹ ماه است
طبق ماده ۶۷ قانون تامین اجتماعی، زنان بیمه شده ای که در مدت یک سال قبل از زایمان سابقه پرداخت ۶۰ روز کاری حق بیمه داشته باشند، حتی در صورت عدم اشتغال یا عدم پرداخت حق بیمه می توانند از مزایای زایمان استفاده کنند. علاوه بر این، بیمه شده باید در تاریخ باقیمانده شروع به کار یا در مرخصی استحقاقی باشد.