بی حجابی ها را جریمه کنیم/ از خارج پول می گیرند تا بی حجاب موتور سواری کنند/
رباط کریم و حسن نوروزی نماینده بحرین با اشاره به افزایش گشت های خیابانی گفتند که این خواسته مردمی است و باید تعداد گشت های راهنما افزایش یابد. او معتقد است که می توان چهار اشاره کرد و بار پنجم مرتکب شد و بار ششم با پنالتی روبرو شد.