بیماری آبله میمون به ایران رسید (+عکسی از اولین مبتلا)بیماری آبله میمون به ایران رسید (+عکسی از اولین مبتلا)