بیش اجتناب کرده اند ۳۱ هزار نفر به اورژانس استانداری اردبیل مراجعه کردند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، علی محمدیان عصر همانطور که صحبت می کنیم در ترکیبی خبرنگاران گفت: کارمندان بخش بهداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با استانداری اردبیل اجتناب کرده اند ۲۷ اسفندماه سال قبلی در حالت کنار هم قرار دادن باش هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این توسعه به همان اندازه ۱۴ فروردین ماه سال جاری شکسته نشده دارد.

وی افزود: اجتناب کرده اند تحریک کردن ساختار آمادگی نوروزی در ۱۸ بیمارستان دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی استانداری تاکنون ۳۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰۰ نفر به اورژانس مراجعه کرده اند کدام ممکن است در نتیجه پذیرش بیش اجتناب کرده اند ۶۰۰۰ فرد مبتلا در بیمارستان ها شده است.

رئیس دانشکده علوم پزشکی اردبیل اظهار داشت: ۱۶۹ ماموریت اجتناب کرده اند شهرستان ها به همان اندازه وسط استانداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۹۰ مورد اورژانس تکمیل شد.

وی شکسته نشده داد: در استانداری اردبیل به طور قابل توجهی در شهرستان سرعین نیروی کار های پایش سلامت ۷۰ سهم افزایش کشف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۲ بازدید اجتناب کرده اند امکانات مختلف اجتناب کرده اند جمله اقامتگاه، رستوران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب درمانی تکمیل شد.

محمدیان اظهار داشت: تاکنون بیش اجتناب کرده اند هزار بازدید اجتناب کرده اند اماکن عرضه وعده های غذایی، اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معدوم سازی ۷۰۰۰ کیلوگرم داروها غذایی شریر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۹ وسط حاضر شرکت ها غیربهداشتی تعطیل شده است.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید