بلینکن در جستجوی متنوع هایی برای برجام است
به مشاوره این افسران، ایران محور دیدارهای بلینکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنت روز یکشنبه بود، با این حال همراه خود وجود اختلافات بین ۲ طرف، فضای مذاکرات متشنج نبود.