بلژیک اجتناب کرده اند خرید و فروش الماس همراه خود روسیه انتقاد می تنبل
وی افزود، این قلمرو کسانی است کدام ممکن است معتقدند الماس روسیه در شهری مشابه با آنتورپ اجتناب کرده اند درگیری در اروپای شرقی مهمتر است.