بسیج دانشجویی: پرجام طلبکار ملت ایران است


به گزارش خبرگزاری فارس، شورای تبیین مواضع بسیج اطلاعات آموزی در ادعا ای به رویداد ۱۳ فروردین تاکید کرد: در روز جمهوری اسلامی، نیاز جستجو برای مکان یابی راهبرد بی نظیر برای رفع معضلات حیاتی است. مشکلات افراد موجود در ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای آن را همراه خود برای بررسی موجود در می توان پیدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع کرد.

محتوای متنی این ادعا به رئوس مطالب زیر است:

همراه خود سلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرض ادب خدمت روحانی صاحب الزمان (عج) را انتخاب کنید و انتخاب کنید نایب ایشان حضرت امام خامنه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید یاران بی نظیر انقلاب، افراد گران قیمت جمهوری اسلامی.

ایران گران قیمت همه وقت آبستن حوادث زیادی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۳ فروردین روز جمهوری اسلامی ایران معروف است. زمانی کدام ممکن است همه مدعیان بی نظیر انقلاب به این حکومت آری گفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حماسه ای را خلق کردند کدام ممکن است در گذشته تاریخی این سرزمین تکرار نخواهد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جمهوری اسلامی را در راس امور قرار دادند.

افراد در حوادث تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرین قبلی شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی انصافی شخصی را نسبت به این انقلاب آرم دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با این رژیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرمان های آن ایستادند. وقایعی اجتناب کرده اند جمله حفاظت مقدس در نبرد تحمیلی هشت ساله بر این سرزمین، تشییع امام سرفراز ملت در خرداد ۶۸، یوم الله ۹ دی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تشییع پیکر شهید حج. قاسم سلیمانی. را انتخاب کنید و انتخاب کنید حوادث تولید دیگری الگوی ای اجتناب کرده اند از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجود افراد انقلابی ماست. پابرجاست با این حال نمی توان کتمان کرد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند پوشش های غلط مقامات های قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت نشده به آرمان های انقلاب باعث مشکلات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی شد. کدام ممکن است در نتیجه گلایه را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنجش این بزرگواران شد.

همراه خود روی کار برخورد کردن مقامات سیزدهم همراه خود مانترا «مقامات مردم» امیدی در دل افراد گران قیمت برای تعمیر این مشکلات پیدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات احترام توانست همراه خود تدابیری قیمت ها را مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار را ترتیب تدریجی. با این حال به آگاه مشاوران، مقامات برای بدست آوردن به شرایط جذاب نیازمند اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید دگردیسی در برخی ساختارهای مالی ملت است کدام ممکن است تنها همراه خود منصفانه مفهوم مالی منسجم را انتخاب کنید و انتخاب کنید از محسوس محقق نخواهد شد.

سال ۱۴۰۱ بر مقدمه تدبیر رئیس معظم انقلاب (مدظله) سال «ساخت، اطلاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال» معروف است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قطعاً همه مسئولان نظام اسلامی موظف به نتیجه گیری این مانترا در بلند مدت هستند. سال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید ممکن شود، در واقع امیدواریم همراه خود علم به پیشرفت نظام اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹ همراه خود آرم دادن آن، به رفع مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی افراد کمک کنند.

در روز جمهوری اسلامی باید بازگشت به شد کدام ممکن است برای رفع مشکلات افراد در موجود در ملت باید راهبرد اساسی را {جستجو کرد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود برای بررسی داخل می توان مولفه های آن را پیدا شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختراع کرد. امید غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرق به رفع مشکلات افراد منصفانه خطا اساسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید فراموش کرد کدام ممکن است نتیجه این تکیه بر بیگانه {در این} سالها جز ضرر را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب ماندگی ملت نبوده است. .

{در این} روزهایی کدام ممکن است جمهوری اسلامی ایران همراه خود گروه ۵+۱ وارد مذاکره تبدیل می شود، باید تاکید کرد کدام ممکن است پرگام کدام ممکن است سند اعتباری ملت ایران است، در گذشته اجتناب کرده اند عذرخواهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکریم طرف غربی، به چکی غیرقابل بازگشت تغییر شده است. . تعهدات قبلی آن زیبنده ملت ایران نیست. علاوه بر این خاطرنشان تبدیل می شود مقامات احترام در این روش همراه خود برای درمان چارچوب ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موازین تصمیم گیری شده اجتناب کرده اند سوی رئیس معظم انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید محافظت اقتدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید عزت سراسری جمهوری اسلامی، تمام امتحان شده شخصی را برای خنثی سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر تحریم ها به کار گیرد. . رفع مشکلات افراد در انتخاب است.

در طولانی مدت ۱۲ فرودین تصویر افراد سالاری دینی را به افراد گران قیمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید صاحبان این انقلاب تبریک را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهنیت عرض نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند مسئولین نظام اسلامی پیش بینی داریم دموکراسی را سرلوحه کار شخصی قرار دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایت امتحان شده شخصی را برای این امر به کار گیرند. نتیجه گیری آرمان های انقلاب اسلامی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلام بر باشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکات خدا

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید