بزرگراه مردگان در بوشیر در صدر آمار تلفات


سرهنگ صدیق مزاری رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان بوشهر در اظهار داشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار فارس اجتناب کرده اند بوشهر تصدیق شد: استان بوشهر هم اکنون نسبت به سال قبلی ۱۲ نسبت افزایش تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۰ نسبت افزایش تلفات داشته است.

فرمانده پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان بوشهر افزود: دلیل برای بی نظیر افزایش فوتی ها نسبت به سال قبلی تصادفی {بوده است} کدام ممکن است در کریدور ساحلی بوشهر – جنفا در قله هفت فوتی رخ داده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور گسترده تصادفات این استان در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. شرایط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار فوق العاده بالاست.”

وی خاص کرد: همراه خود افزایش هوا متعدد اجتناب کرده اند رانندگان درگاه به استان بوشهر تخصص رانندگی در هوای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافت تمدید شده را ندارند کدام ممکن است در پایان در نتیجه خستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید واژگونی خودرو تبدیل می شود، یعنی تصادفاتی کدام ممکن است در نتیجه واژگونی ناشی اجتناب کرده اند خستگی تبدیل می شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان خواب آلود

این نیروی محرک اظهار داشت: رانندگان پس اجتناب کرده اند هر ۲ ساعت رانندگی ۱۰ به همان اندازه ربع ساعت آرامش کنند، علاوه بر این بیشترین تصادفات {به دلیل} سرعت بیش از حد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی محرک باید به {این مهم} ملاحظه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود سرعت مطمئنه رانندگی تدریجی.

کشاورزان تصریح کرد: محورهای ۲ طرفه استان بوشهر مشابه محورهای ساحلی بوشهر – قنافه، جام – ویزو آباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دالکی – کینراختا کشف نشده تصادفات حضوری هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان باید {در این} محور دقت بیشتری داشته باشند. اجتناب کرده اند تعمیرات اساسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به به چپ .

وی اظهار داشت: بیشترین فراوانی تصادفات در استان بوشهر طی روزهای قبلی در بزرگراه ساحلی بوشهر – جنفا به سند رسیده است.

رئیس پلیس راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی استان بوشهر خاطرنشان کرد: بر مقدمه گزارش های دریافتی در سه روز قبل از امروز کمیت تردد در استان بوشهر نسبت به سال قبلی سه برابر شده است. شهر بوشهر اجتناب کرده اند تحریک کردن ساختار نوروزی پلیس کدام ممکن است اجتناب کرده اند ۲۵ اسفندماه تحریک کردن شده است، ۶۸ نسبت انبساط مسافران داشته است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید