برگزاری روز جهانی شعر در هلند همراه خود اشعار ارتش
۲۱ مارس همراه خود هدف فروش مطالعه، نوشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلیه شعر را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی کردن انتخاب زبانی اجتناب کرده اند طریق خاص شاعرانه اجتناب کرده اند سال ۱۹۹۹ توسط یونسکو شناخته شده به عنوان روز جهانی شعر نامیده می شود.