برخی موسسه مالی ها ۱۵۰ میلیون تومان به کارگران شخصی رهن می دهند


تسنیم نوشت: برخی موسسه مالی ها بر مقدمه بخشنامه های خانه توسعه بازپرداخت رهن ۱۵۰ میلیون تومانی کارمندان شخصی را تحریک کردن کرده اند.

موضوع تسهیلات اعطایی به کارمندان شخصی همراه خود ارقامی یادآور ۱۵۰ میلیون تومان همراه خود ضمانت یکی اجتناب کرده اند همکاران شیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید درآمد سالانه ۱۸ نسبت خبرساز شد.

بر این مقدمه، در بخشنامه ای کدام ممکن است در اواخر اسفندماه صادر شد، یکی اجتناب کرده اند موسسه مالی های دولتی اطمینان حاصل شود که تعمیر از ملزومات را انتخاب کنید و انتخاب کنید دغدغه های بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل انگیزه در جهت پیشبرد نیازها موسسه مالی مطابق بند اول مجمع ۶۹ عنوان شد. مورخ ۱۷/۱۲/۱۴۰۰ هیئت مدیره موسسه مالی احترام را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صنوبر تسهیلات موافقت شد.

تسهیلات مرابحه برای کارمندان شاغل:

۱- تسهیلات مرابحه به مبلغ خوب میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پانصد میلیون ریال همراه خود نرخ ۱۸ نسبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود صنوبر ۱۲ فاصله ۳۰ ماهه (به همان اندازه سن ۷۰ سالگی برای وابسته) قابل صنوبر مرحله به مرحله. به صورت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در قالب عقد مرابحه.

۲- برابر ۲% مبلغ سپرده برای هر خوب اجتناب کرده اند نامزدها به همان اندازه زمان صنوبر مناسب اقساط تسهیلات اعطایی در زمان فوت اجتناب کرده اند صندوق مذکور در نظر گرفتن صندوق بیمه عطیه کسر را انتخاب کنید و انتخاب کنید واریز تبدیل می شود. .

۳- قرارداد به امضای گیرنده تسهیلات می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همدست ضامن می باشد.

۴- واریز تسهیلات اشاره کردن شده اجتناب کرده اند طریق کامپیوتر مرکزی – نمایندگی سداد جهت پردازش داده های مرکزی، لذا مدل ها مجاز به واریز تسهیلات به صورت دستی نخواهند بود.

۵- واحدهای سرمایه انسانی در ادارات امور شعب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات دبیرخانه کل ادارات دولتی برای مخلوط آوری قراردادهای پایان دادن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسامی کارمندان اجتناب کرده اند گذشته تاریخی ۲۱ لغایت ۲۲ اسفند در نیمه کسر پاداش در سامانه کامل کارمندان همراه خود شماره ۱۰۰ را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارمندانی کدام ممکن است همراه خود شماره “ه” موافقت نکردند. سپس قراردادها برای سند در پرونده های تسهیلات به شعب بهره بردار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ادارات کل به بخش مرکزی کشتی تبدیل می شود.

۲۲۳۲۲۵

تأمین

معمولی امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=292093