برج ویدئو/ارتباطات در یک واحد ساختمان آپارتمانی قرار دارد{در این} ویدئو، خوب دکل ارتباطی بر روی خوب ساختمان مسکونی فرو ریخت – مشرق نیوز