برای گرفتن لباس مردانه چه معیارهایی را باید در تذکر گرفت؟ » قطار گشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذار در شبکه