برای همیشه کافی است! / احمد زیدآبادیخونی که در این سرزمین ریخته شد، خون سیاوش است. او به همان اندازه مورد احترام است. در تاریخ خونین ما، بسیاری از فرزندان مردم خودمان در خون خودمان غرق شده اند و مادران زیادی غمگین هستند. ما باید خون و لوازم خون ریزی را از فرهنگ این سرزمین ریشه کن کنیم. برای همیشه کافی است!