بخشدار بوشهر همراه خود خانوار ۴ سرباز کشته شده {در این} گرفتن دیدار کرددیدار بخشدار بوشهر همراه خود خانوار ۴ سرباز کشته شده در گرفتن – مشرق نیوز