ببینید| رهبر کره شمالی در حال حمل تابوت/ بدون ماسک بدون، بدون رعایت فاصله اجتماعی
یکی از شبکه‌های تلویزیون دولتی او را بدون ماسک و در حال حمل تابوت “هیون چول هه” یکی از مقامات نظامی این کشور نشان داد.