ببینید| داستان گروه تبهکاری بزرگ ایران / نایبیان؛ راهزنان بی‌رحم
نایب حسین کاشی در اواخر قاجار گروهی از اشرار درست کرد که اسم‌شان هم مردم را می‌ترساند اما رسانه‌های حامی او، آن‌ها را حامی مردم معرفی می‌کردند… به دستور محمدعلی‌شاه ماشالله‌خان را از زندان عدلیه فراری دادند و کمک کردند تا نایبیان به کاشان برگردند. در همین اوضاع بود که محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بست و مشروطیت را تمام شده اعلام کرد. حالا وقت جولان نایبیان رسیده بود.