ببینید آیا میلاد حاتمی به اعدام محکوم می شود؟
سخنگوی قوه قضائیه به ستایشی گفت: پرونده میلاد حاتمی ۲۲ متهم بود. پرونده در بازپرسی دادسرا و با صدور قرار جلب به شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب ارسال و فرد مورد نظر به اتهام فساد ارضی، پولشویی و ممانعت دستگیر شد. افراد دیگری از جمله نظام پولی به فساد زمین، پولشویی و اخلال در نظام مالی متهم هستند.