بایدن: من می خواهم به هیچ وجه اجتناب کرده اند اظهار تذکر شخصی کسب اطلاعات در مورد پوتین پس نخواهم گرفت
بایدن ذکر شد: «اگر پوتین اجتناب کرده اند سلاح شیمیایی در اوکراین استفاده تنبل، به هیچ وجه پاسخ شخصی را فاش نخواهم کرد.