بانک ملی: هنوز اموال قربانیان را واگذار نکرده ایم
در مورد مخلوطی از اموال مسروقه، دادگاه بدوی فرآیندی را برای تفکیک سریع، دقیق و جدی اقدامات لازم، تعیین تکلیف اموال و صاحبان آن و تعیین نتیجه دقیق و توزیع مستقیم آن آغاز کرده است. هر صاحب ملکی خواهد آمد