باشگاه مغز | کدام عدد باید در جای خالی قرار بگیرد؟ (معمای ریاضی)معماها و بازی های فکری از جمله بهترین روش ها برای تمرین دادن مغز هستند.