بازی کن تا بمیریدر مورد کسانی که واقعاً بازی می‌کنند و طراحی می‌کنند چه فکر کنیم؟ آیا خدایان نیکوکاری هستند که دعای ما را مستجاب می کنند و جهان را می آفرینند و ما را به زندگی در میان آنها دعوت می کنند؟ یا بی احساس هستند؟ بالاخره ما را ناامید خواهند کرد؟ به هر حال، طراحان یک وظیفه سیزیفی دارند: تبدیل رویاهای ما به واقعیت های کاربردی و سودآور.