بازی اجتناب کرده اند خواهید کرد در مخالفت با تخریب ذهن دفاع کردن می تدریجیبازی اجتناب کرده اند خواهید کرد در مخالفت با تخریب ذهن دفاع کردن می تدریجی – مشرق نیوز