بازارچه خیریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های شاد در تمام ایام سال در یزد برگزار تبدیل می شود – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر، هاران ماهران فاطمی در دیدار نوروزی ابوالقاسم محی الدینی شهردار شهر میراث جهانی یزد همراه خود ردیابی به اینکه امسال یزد همراه خود انواع فوق العاده بیشتری اجتناب کرده اند مسافران نوروزی در کنار است، اظهار داشت: مسافر نوروزی. در یزد تاکنون حضور خوبی داشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو شکسته نشده دارد.

وی اظهار داشت: بر مقدمه این سیستم ریزی های {انجام شده} این سیستم های خوشایند خوبی برای این ایام پیش سوراخ بینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعمال شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکنون انواع زیادی اجتناب کرده اند ساکنان یزدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی اجتناب کرده اند این این سیستم ها استفاده کرده اند.

استاندار یزد اجتناب کرده اند جمله این سیستم های مهم پیش سوراخ بینی شده {در این} ایام را این سیستم های مهدوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعیده در اسکله ولی عصر (عج) دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: {در این} ویژه این سیستم ورزش های مختلفی تکمیل شد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند آنها فوق العاده خوشایند بود. استاندارد

فاطمی همراه خود تشریح استقبال افراد اجتناب کرده اند بخشهای مختلف این ویژه این سیستم اجتناب کرده اند بازارچه خیریه اظهار داشت: باید زمینه اجرای چنین این سیستم هایی برای ساکنان در کل سال فراهم شود.