این بار ژاپن مشتاق مونتاژ سلاح هسته ای است


https://www.ghatar.com/wp-content/themes/far97/img/ghatar-no-photo.jpg

خواه یا نه حمله روسیه به اوکراین ژاپن را به بدست آوردن به سلاح هسته ای سوق می دهد؟

The post این بار ژاپن جستجو در مونتاژ سلاح هسته ای در قطار موج استفاده | لینک ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب را به اشتراک بگذارید