ایران خودروی جدید کپی اجتناب کرده اند محصول رنو با شناسایی «قطار ناوبری شبکه» است کدام ممکن است سریع وارد بازار تبدیل می شود.