او به خانواده گفت که اجازه دهند فرزندش بمیرد تا اینکه برای بیماری نادر او پول جمع آوری کندخانواده گفتند به جای جمع آوری پول برای بیماری نادر فرزندشان بگذارند بمیرد | Health.com

این پیوند به یک سایت خارجی ممکن است با این دستورالعمل های دسترسی مطابقت داشته باشد یا نباشد.


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/