اوکراین: روسیه جستجو در "جدا کردن اوکراین" او هست
رئیس سرویس داده ها ارتش اوکراین اظهار داشت کدام ممکن است اوکراین معتقد است انتخاب حال پوتین «اشغال شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب ملت» است را انتخاب کنید و انتخاب کنید «تکنیک ادعایی» برای ادغام کردن مونتاژ گذرگاه زمینی بین شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید کریمه است.