انجمن صنفی طراحان گرافیک مخالف تغییر نشان ملی است "استاندارد" (+تصویر)نگرش و عملکرد تصمیم گیران و مسئولان این امر با هر انگیزه، دستکاری غیرکارشناسی، حذف و اضافه جزئیات، نه تنها به هدف نرسیده و قطعاً بعداً با مشکلات ساختاری جدی مواجه خواهد شد، بلکه تأثیرگذار بوده است. به هیچ وجه قابل دفاع نیست و به وضوح به این نماد گرانبهای ملی آسیب جدی وارد کرده است.