انجمن تولیدکنندگان مالت: مصرف نوشابه از شیر افزایش یافت/ نوشیدنی ها از سبد مصرف خانوار حذف شدند.
شواهد بازار تایید می کند که مصرف نوشابه هایی مانند نوشابه ها بیش از مصرف شیر افزایش یافته است. چون بطری نوشابه ۱.۵ لیتری ۱۶ تا ۱۸ هزار تومان قیمت دارد در حالی که بطری شیر لیتری ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است، این قیمت در میزان خرید تاثیرگذار است.