انجام پرواز در فرودگاه امام طبق ساعت مناسب ملتانجام پروازهای فرودگاه امام به ساعت مناسب ملت – مشرق نیوز