انتشار اوراق نقدی نقدینگی را منفی کرد – تجارت نیوزانتشار اوراق نقدی نقدینگی را منفی کرد – تجارت نیوز