انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم می کنیم!انتخابات ۱۴۰۲ را هم تحریم می کنیم!