امام جمعه کاشان: هرکس به نظام مقدس جمهوری اسلامی تعرض کند باید از مومنین در طول تاریخ طلب بخشش کند.
زارعی با تاکید بر نصب دوربین های مداربسته در ادارات و نقاط حساس گفت: بسیاری از دستگیرشدگان در اغتشاشات جوانان ۲۰ سال به بالا هستند که توسط برخی افراد و مخالفان دین مقدس با تبلیغات خباثت آمیز احساساتی شدند. نظام جمهوری اسلامی