افسر پلیس شهادت داد که شوهر خشمگین تیر خورده است
در حالی که مأمور برای درک حکم و اجرای دستور ضابط قضایی به درب منزل متهم رفت، به محض خارج شدن متهم از ناحیه قفسه سینه، مأمور به سمت مامور شلیک کرد و بلافاصله شاکی را مورد اصابت گلوله قرار داد. او زن داشت و او را مجروح کرد با همان اسلحه خودکشی می کند.