افزایش ۹۰۰ هزار تومانی جزئیات حقوق کارمندان
براساس لایحه پیشنهادی دولت مستمری بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ده درصد (۱۰%) و مستمری بیماران تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) است. و موسسات رفاهی کشور که پنج درصد افزایش درآمد (۱) و (۲) و (۳) داشته اند.