افزایش ۸۱ درصدی بازدید کنندگان در اصفهان – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانوی در مشاوره گرفتن از خبرنگار مهر محمدعلی سلافتی با ردیابی به فینال وضعیت تردد در محورهای استان اصفهان اجتناب کرده اند ابتدای ساختار نوروزی تا ۵ فروردین ماه اظهار داشت: {در این} مدت ۱۶ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۸۵ تجهیزات خودرو تردد داشته اند. سفرکرده. در محورهای استان اصفهان.

وی با ردیابی به افزایش ۸۱ درصدی تردد در استان اصفهان اجتناب کرده اند ابتدای ساختار نوروزی امسال نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی، اظهار داشت: {در این} مدت عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۸۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۲۴ خودرو وارد استان شد کدام ممکن است نسبت به فاصله در گذشته ۶۸ سهم افزایش داشته است. . نهایی.

افزایش ۷۶ درصدی خروج خودرو اجتناب کرده اند اصفهان

معاون بار منتقل کردن اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس منتقل کردن راه های استان اصفهان شکسته نشده داد: علاوه بر این اجتناب کرده اند تحریک کردن ساختار نوروزی در استان اصفهان عالی میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۳۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۲۰ تجهیزات خودرو اجتناب کرده اند استان اصفهان خارج شده کدام ممکن است نسبت به مدت خیلی شبیه سال قبلی ۷۶ سهم افزایش داشته است.

وی با خاص اینکه بیشترین تردد به همین ترتیب در محورهای اصفهان – بهارستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس، اصفهان – فولادشهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالعکس، قم – کاشان، شهررضا – اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشان – نطنز {بوده است}، افزود: ۳۵ سهم تردد غیرشهروندی است. تردد پلاک در استان اصفهان هشت سهم در استان فارس به تهران، هفت سهم در شرمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری، ۵ سهم در خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در سایر استان ها شرح داده می شود.

جابجایی ۲۲۲ هزار مسافر اجتناب کرده اند استان اصفهان

سلافتی با خاص اینکه انواع مسافران ناوگان بار بین شهری استان اصفهان اجتناب کرده اند ابتدای ساختار نوروزی تاکنون به ۲۲۲ هزار مسافر رسیده است، تصریح کرد: {در این} راستا نسبت به مدت خیلی شبیه سال در گذشته ۶۴ سهم انبساط داشته ایم. سال.”

وی با خاص اینکه بر مقدمه گفتن پلیس راهور دلیل برای بی نظیر تصادفات در استان اصفهان عدم ملاحظه به ورودی، خواب آلودگی نیروی محرک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت بیش از حد است، اظهار داشت: ۳۰ سهم تصادفات فوتی درمورد به خواب آلودگی رانندگان {بوده است}.

معاون بار منتقل کردن اداره کل راهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس منتقل کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه های استان اصفهان شکسته نشده داد: علاوه بر این مسئله بی نظیر ۷۰ سهم فوتی های تصادفات ساختار نوروزی امسال نبستن کمربند امنیت است.