افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مردم جعلی است


عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی، افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان را رد کرد و گفت: با توجه به اینکه افزایش حقوق نمایندگان مجلس به اندازه کارمندان دولت است، حقوق آنها افزایش یافت. ۱۰ درصد در ابتدای سال و تاکنون سایر نمایندگان افزایش حقوقی دریافت نکرده اند.

جعفر قادری در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به انتشار خبری «افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس در روزهای اخیر»، افزایش ۵۰ درصدی حقوق نمایندگان مجلس را کذب محض دانست. حقوق نمایندگان مجلس نیز مانند سایر کارمندان دولت در ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش یافت و هنوز افزایش نیافته است.

وی با اشاره به لایحه تناسب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان لشکری ​​و کشوری گفت: در صورت تصویب این لایحه، کارمندان دولت و نمایندگان مجلس مشمول این افزایش می شوند و تفاوتی بین آنها وجود نخواهد داشت، زیرا اساساً وجود دارد. تفاوت در میزان افزایش حقوق نمایندگان و نمایندگان مجلس است. غیر نماینده است و اختیاری ندارد.

قادری گفت: من از مجلس حقوق نمی گیرم و حقوقم را دانشگاه شیراز می پردازد اما تا جایی که می دانم افزایش حقوق داشته است. تعداد نمایندگان مجلس نیز به اندازه کارمندان دولت است و چیزی به آن تعلق نمی گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با یادآوری اینکه حقوق نمایندگان در جلسه مشترک کمیسیون برنامه و رئیس مجلس تعیین می شود، افزود: حقوق کارمندان مجلس نیز به تصویب می رسد. کمیته شورا، و حقوق آنها نیز مانند کارمندان دولت ۱۰ درصد افزایش یافت.