افزایش سند شناسایی نهضت سراسری مسکن در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند زاهدان، عطاءالله اکبری بلافاصله در مخلوط خبرنگاران در زاهدان تصدیق شد: سهمیه اعلامی استان در شهرستان های خرس محافظت این مدیریت دولتی بر مقدمه قوانین ساخت مسکن سالانه ۲۴ هزار واحد تصمیم گیری شد کدام ممکن است برای عالی واحد مسکونی ۹۶۰۰۰ واحد است. مدت ۴ سال تغییر به واحد مسکونی تبدیل می شود.

وی افزود: تسهیلات بانکی واحدهای مسکونی در وسط استانداری ۳ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۰۰ میلیون ریال را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سایر شهرها ۳ میلیارد ریال تصمیم گیری شده است.

مدیرکل راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرسازی استان سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان اظهار داشت: تامین پایین برای مونتاژ مسکن در استان مشکلی ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات های اجرایی باید بدون در نظر گرفتن سریعتر پایین می خواست این اداره دولتی را تامین کنند.

اکبری یکپارچه داد: با اشاره به شرایط بخش مسکن در استان، می توان با تنظیم کاربری ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید واگذاری پایین های مازاد به تجهیزات های اجرایی، به کمیت بالایی اجتناب کرده اند توجه انداز ساخت مسکن برای مدت معینی در استان کف دست کشف شد.

وی افزود: اطمینان حاصل شود که اجرای هرچه سریعتر قالب نهضت سراسری مسکن در سیستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلوچستان، این اداره کل زمینی را برای ۲ سال اول این قالب اندیشه در مورد است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این الگو تا تصمیم گیری توجه انداز سرمایه گذاری یکپارچه دارد. “

انتهای پیام/ ۳۱۳۹
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید